Pomoc ze środków PFRON dla osób z dysfunkcją słuchu

Pomoc ze środków PFRON dla osób z dysfunkcją słuchu

Od bieżącego roku osoby z dysfunkcją słuchu mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON w:

  1. uzyskanie prawa jazdy (różne kategorie),
  2. zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  3. zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania umożliwiającego komunikowanie się,
  4. utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
  5. szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą także korzystać z innych form wsparcia przewidzianych w programie, tj. w:

  1. pokryciu kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),
  2. uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Realizatorem pilotażowego programu “Aktywny samorząd” jest samorząd powiatowy. Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w PCPR, MOPS lub MOPR właściwym ze względy na miejsce zamieszkania. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (powiat). Zakończenie przyjmowania wniosków w 2019r. przypada w następujących terminach:

  • Modułu I: 31 sierpnia 2019r.
  • Modułu II 31 marca 2019r. oraz 10 października 2019r. (kolejny semestr).

 

Szczegółowe informacje dot. pilotażowego programu “Aktywny samorząd” znajdują się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018

Ponadto informacje na temat zmian w programie dot. możliwości dofinansowania dla osób z dysfunkcją słuchu (w tym tłumaczenie komunikatu na język migowy) zamieszczono pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-formy-wsparcia-dla-osob-z-dysfunkcja-sluchu-w-pilotazowym-programie-aktywny-samorzad/