Poszukujemy pracownika

Poszukujemy pracownika

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
poszukuje pracownika na stanowisko:

Instruktor ds. rehabilitacji osób niesłyszących w ramach projektu „Chcemy być aktywni i samodzielni w życiu społecznym”

Miejsce pracy: Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach

Wymiar etatu: 0,60 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych z osobami niesłyszącymi na podstawie opracowanych IPD (udzielanie wsparcia: emocjonalnego, poznawczo-informacyjnego, instrumentalnego oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych)
 • wsparcie osoby niesłyszącej poza placówką PZG ( szkoły, banki, przychodnie, sądy itp.)
 • prowadzenie zajęć świetlicowych dla osób niesłyszących (samopomocowe grupy wsparcia, gry i zabawy świetlicowe, omawianie programów TV, nauka znaków j. migowego)
 • prowadzenie zajęć rozwoju aktywności społecznej dla osób niesłyszących ( wykłady informacyjne, spotkania tematyczne spotkania okolicznościowe, wyjścia w plener i do obiektów kultury)

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • znajomość języka migowego, Kultury głuchych i funkcjonowania osób niesłyszących

Oferta powinna zawierać:

 • cv z listem motywacyjnym
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mariola.stancel@pzggdansk.pl  do dnia 10 maja 2020r.

 

Klauzula informacyjna o zasadzie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Oddziale Pomorskim Polskiego  Związku Głuchych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przekazanych danych jest Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk, email: pzggdansk@wp.pl.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Państwa zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 3 lata, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (w.piasecki@informacjebezpieczne.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.
 8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.