ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT ZEWNĘTRZNY III etapu projektu „CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM”

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT ZEWNĘTRZNY III etapu projektu „CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM”

 

 

 

 

AUDYT ZEWNĘTRZNY III etapu projektu  

„CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM”  współfinansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie

AUDYT ZEWNĘTRZNY III ETAPU PROJEKTU „CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM”

Zamawiający:

Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk,     NIP 957-00-00-823

Miejsce przeprowadzenia audytu: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski
ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego III etapu projektu „CHCEMY BYĆ AKTYWNI I SAMODZIELNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM” współfinansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Zakres audytu obejmuje okres trwania projektu od  kwietnia 2021r. do marca 2022 r.

Zgodnie z wytycznymi PFRON audyt musi być przeprowadzony w ostatnim miesiącu okresu dofinansowania projektu tj. marzec 2022r.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany łącznie dla 110 osób z niepełnosprawnością z woj. pomorskiego. 

Numer umowy o dofinansowanie projektu:

Aneks nr 4 z dnia 28.04.2021 roku do umowy nr ZZO/000294/11/D z dn.26 marca 2019 r.

III etap projektu realizowany w terminie od 01 kwiecień  2021 r. do 31 marca 2022 r

Wartość III etapu projektu: 295.000,00 złotych(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 Zakres zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON.  

Oferta powinna określić cenę brutto oraz termin przeprowadzenia audytu.

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi: LINK

Audyt obejmuje w szczególności:

1.weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

  • weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
  • ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
  • sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
  • kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
  • sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
  • sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),

2.weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,

3.weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

4.weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,

5.o ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku Wnioskodawców, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.

6.weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,

7.weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,

8.sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

1.wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz
z terminem ich wykonania,

2.wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

3.potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Termin przeprowadzenia audytu: marzec 2022r.

Kryterium oceny:

Najniższa cena.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski ul. Pniewskiego 8,
80-246 Gdańsk lub elektronicznie na adres: e-mail: pzggdansk@wp.pl do dnia 28.02.2022r.

Zapytanie Ofertowe – wersja PDF